Velkommen til Fritt Ords søknadssenter

Fritt Ords søknadssenter er stengt grunnet bytte av søknadssystem.
Nytt søknadssenter åpner 1. august. Da blir det igjen mulig å levere søknader til fristen 5. august, samt rapporter.
Se https://frittord.no/nb/aktuelt/fritt-ord-lanserer-ny-soknadsportal for info vedr. ny portal og pålogging.

Samtykke til behandling av personopplysninger

Vår samtykkeerklæring har blitt oppdatert. Les og aksepter for å gå videre.

Personopplysningsloven krever at du som bruker av disse tjenestene samtykker til at Stiftelsen Fritt Ord og
dens leverandør av IT-tjenester kan gjøre bruk av disse data. Hvis du ikke ønsker å gi et slikt samtykke kan du
henvende deg til stiftelsen via telefon, post eller e-post.

1. Hvem skal bruke opplysningene jeg registrer her?

Det vil kun være Stiftelsen Fritt Ord som behandler de opplysningene som blir registrert.

2. Hva skal opplysningene brukes til?

Opplysningene du registrerer er nødvendige for at Fritt Ord skal kunne behandle
din søknad om støtte raskt og korrekt. Opplysningene blir kun brukt til å besvare
din søknad. Opplysningene blir lagret i organisasjonens arkivsystem etter arkivloven.

3. Blir opplysningene utlevert til andre, og hvem er eventuelt mottaker?

Opplysningene du registrerer blir ikke utlevert til andre aktører enn administrasjonen og styret i Fritt Ord.

4. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å samtykke til disse opplysningene. Ønsker du å henvende deg til stiftelsen
via søknadsportalen MÅ du samtykke. Hvis du velger å avstå fra dette, vil du ikke kunne få
tilgang til disse tjenestene. Du har imidlertid full mulighet å henvende deg til oss via telefon, post eller e-post.

5. Vil informasjonen som avgis gjøre meg i stand til å bruke mine rettigheter etter
personopplysningsloven på best mulig måte, som f.eks. retten til å kreve innsyn, retting og sletting?

Opplysningene vil gjøre deg i stand til å bruke dine rettigheter etter personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.
an kreve innsyn, retting og sletting.

6. Hvor lenge vil personopplysningene bli behandlet eller oppbevart?

Nøkkelopplysningene du registrer om deg selv (navn, adresse, fødselsdato osv.), vil bli oppbevart på ubestemt tid.

7. Offentliggjøring av navn på søker og navn på prosjekt

En oversikt over støttede prosjekter vil bli offentliggjort på Fritt Ords nettside med navn på søker og
oppgitt prosjekttittel kort tid etter at søknadsbehandlingen er avsluttet. Det er mulig å kontakte Fritt Ord
via telefon, post eller e-post om en har reservasjoner mot en slik offentliggjøring.

8. Kan denne samtykkeerklæringen trekkes tilbake?

Et samtykke kan alltid trekkes tilbake av den registrerte ved å kontakte Fritt Ord via telefon, post eller e-post.

9. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til denne samtykkeerklæringen, kan du ta kontakt med oss på telefon 23 01 46 46 eller via post@frittord.no

Myndighet:

Som hovedregel kan bare myndige personer samtykke. Vergen må samtykke for mindreårige og umyndiggjorte.
Samtykke fra mindreårige må likevel kunne oppfylle samtykkekravet i loven. Dette gjelder dersom det ikke
dreier seg om sensitive personopplysninger, og man kan forvente en tilstrekkelig modenhet til å overskue
hva et samtykke innebærer. Annen lovgivning kan bestemme andre aldersgrenser. Ditt samtykke vil bli
kontrollert mot at du er myndig. Hvis vi ikke finner deg myndig, vil vi fjerne deg som bruker av disse tjenestene.


Jeg har lest og forstått de ovennevnte opplysninger og aksepterer disse.