Velkommen til Fritt Ords søknadssenter

Fritt Ord har følgende søknadsfrister i 2021.

Søknad levert til fristen:

5. januar 2021 kl. 15.00, blir behandlet i februar
12. mars 2021 kl. 15.00, blir behandlet i april/mai
12. mai 2021 kl. 15.00, blir behandlet i juni
4. august 2021 kl. 15.00, blir behandlet i september
10. september 2021 kl. 15.00, blir behandlet i oktober/november
5. november 2021 kl. 15.00, blir behandlet i desember

Utlysningen "Norsk journalistikk" har følgende søknadsfrister:

8. januar 2021 kl. 15.00, blir behandlet i februar
19. mars 2021 kl. 15.00, blir behandlet i april/mai
19. mai 2021 2020 kl. 15.00, blir behandlet i juni
6. august 2021 kl. 15.00, blir behandlet i september
17. september 2021 kl. 15.00, blir behandlet i oktober/november
12. november 2021 kl. 15.00, blir behandlet i desember

Fritt Ords kritikerstipend: Den gode kritikken

Fredag 19. mai 2021 kl. 15.00, blir behandlet i juni

Søknader må sendes Fritt Ord i god tid, slik at vår behandling er avsluttet før aktuelle prosjekt er gjennomført. Det gis ikke støtte etterskuddsvis.

Når søknader blir innvilget skal den følgende påfølgende kommunikasjon også skje via vårt søknadssenter. Støttemottaker skal sende inn utbetalingsanmodning og rapporter i elektronisk form, se valget «Mine søknader» på søknadssenteret.

Alle søkere gjøres oppmerksom på at den stadig større søkermassen har gjort det nødvendig å spisse til profilen slik at de tilskudd som går mer direkte på bruken av det frie ord blir prioritert.

Søknadsskjema: Det digitale skjemaet er bygget opp med en trinnvis gjennomgang av de feltene du må fylle ut for å kunne søke. Det ligger kontrollsjekker på en del felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Du har mulighet til å starte på et skjema og mellomlagre det, for så å hente det frem igjen når du logger på ved en senere anledning.

Det anbefales at søkerne har alle relevante opplysninger klare før man starter utfyllingen av søknadsskjemaet. I tillegg bør alle dokumenter som skal lastes opp, være ferdigstilte.

Det er obligatorisk for søkerne å sende oss en utførlig beskrivelse av prosjektet det søkes om, samt å levere budsjett og finansieringsplan.

  • Prosjektbeskrivelse: en presis og oversiktlig beskrivelse av prosjektet
  • Budsjett og finansieringsplan: oversikt som viser prosjektets kostnader, egenfinansiering, prosjektets antatte inntekter, annen støtte som det er gitt tilsagn om og andre søknader som er sendt, men ennå ikke besvart

I tillegg kan søkerne også laste opp andre dokumenter som er relevante for behandlingen av søknaden. Disse lastes opp som CV eller Vedlegg.

  • CV (kortfattet informasjon om kvalifikasjonene til enkeltperson eller gruppe involvert i prosjektet. Er det flere involverte må CV’er samles i en fil)
  • Vedlegg (eksempelvis: utdrag av manus begrenset til 1-2 kapitler, støtteuttalelser, intensjonsavtale med forlag om bokutgivelse, visningsavtale med TV-kanal, presseklipp eller støtteuttalelser)

Filformater: Søknadsdokumenter kan ha følgende formater: pdf, word og jpg. Merk at det ikke er mulig å sende inn excel-filer (.xls og .xlsx), disse må konverteres til pdf. Tenk også litt på at søknadene skal være mulig å håndtere og lese - unngå vedlegg på flere titalls sider.

Ved innlevering er det satt begrensninger på filstørrelse. Dokumenter til søknaden må derfor komprimeres ned. Fritt Ord godtar ikke ettersendelse på e-post av filer som overskrider angitt størrelse.

CV – max. 1 MB
Prosjektbeskrivelse – max. 2 MB
Budsjett og finansieringsplan – max. 1 MB
Vedlegg – max. 2 MB

Fysiske vedlegg: I form av publiserte bøker, hefter, DVD-filmer etc. kan sendes Fritt Ord i ett eksemplar. Disse vil ikke bli returnert. Adressen er:

Stiftelsen Fritt Ord
Uranienborgveien 2
0258 Oslo

Samtykke til behandling av personopplysninger

Vår samtykkeerklæring har blitt oppdatert. Les og aksepter for å gå videre.

Personopplysningsloven krever at du som bruker av disse tjenestene samtykker til at Stiftelsen Fritt Ord og
dens leverandør av IT-tjenester kan gjøre bruk av disse data. Hvis du ikke ønsker å gi et slikt samtykke kan du
henvende deg til stiftelsen via telefon, post eller e-post.

1. Hvem skal bruke opplysningene jeg registrer her?

Det vil kun være Stiftelsen Fritt Ord som behandler de opplysningene som blir registrert.

2. Hva skal opplysningene brukes til?

Opplysningene du registrerer er nødvendige for at Fritt Ord skal kunne behandle
din søknad om støtte raskt og korrekt. Opplysningene blir kun brukt til å besvare
din søknad. Opplysningene blir lagret i organisasjonens arkivsystem etter arkivloven.

3. Blir opplysningene utlevert til andre, og hvem er eventuelt mottaker?

Opplysningene du registrerer blir ikke utlevert til andre aktører enn administrasjonen og styret i Fritt Ord.

4. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å samtykke til disse opplysningene. Ønsker du å henvende deg til stiftelsen
via søknadsportalen MÅ du samtykke. Hvis du velger å avstå fra dette, vil du ikke kunne få
tilgang til disse tjenestene. Du har imidlertid full mulighet å henvende deg til oss via telefon, post eller e-post.

5. Vil informasjonen som avgis gjøre meg i stand til å bruke mine rettigheter etter
personopplysningsloven på best mulig måte, som f.eks. retten til å kreve innsyn, retting og sletting?

Opplysningene vil gjøre deg i stand til å bruke dine rettigheter etter personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.
an kreve innsyn, retting og sletting.

6. Hvor lenge vil personopplysningene bli behandlet eller oppbevart?

Nøkkelopplysningene du registrer om deg selv (navn, adresse, fødselsdato osv.), vil bli oppbevart på ubestemt tid.

7. Offentliggjøring av navn på søker og navn på prosjekt

En oversikt over støttede prosjekter vil bli offentliggjort på Fritt Ords nettside med navn på søker og
oppgitt prosjekttittel kort tid etter at søknadsbehandlingen er avsluttet. Det er mulig å kontakte Fritt Ord
via telefon, post eller e-post om en har reservasjoner mot en slik offentliggjøring.

8. Kan denne samtykkeerklæringen trekkes tilbake?

Et samtykke kan alltid trekkes tilbake av den registrerte ved å kontakte Fritt Ord via telefon, post eller e-post.

9. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til denne samtykkeerklæringen, kan du ta kontakt med oss på telefon 23 01 46 46 eller via post@frittord.no

Myndighet:

Som hovedregel kan bare myndige personer samtykke. Vergen må samtykke for mindreårige og umyndiggjorte.
Samtykke fra mindreårige må likevel kunne oppfylle samtykkekravet i loven. Dette gjelder dersom det ikke
dreier seg om sensitive personopplysninger, og man kan forvente en tilstrekkelig modenhet til å overskue
hva et samtykke innebærer. Annen lovgivning kan bestemme andre aldersgrenser. Ditt samtykke vil bli
kontrollert mot at du er myndig. Hvis vi ikke finner deg myndig, vil vi fjerne deg som bruker av disse tjenestene.


Jeg har lest og forstått de ovennevnte opplysninger og aksepterer disse.